پارکت لمینت های کرونوپُل لهستان را فقط با بسته بندی های مطابق شکل تهیه نمائید

.

پارکت لمینت های کرونوپُل لهستان فقط و فقط از طریق کلیک ۵G به یکدیگر متصل میشوند.

.