نصب پارکت چوبی طرح آجری/انگلیسی

نصب پارکت چوبی بصورت ساده و طولی، یکی از رایج ترین نوع چیدمان میباشد. در این نوع اجرا پارکت ها، بصورت طولی و ساده پشت سر هم نصب میگردند. که البته خود این نوع نصب نیز انواع مختلفی دارد، و با نامهای خاصی مشخص میگردد. ذیلا” به تعدادی از آنها اشاره میکنیم.

نصب ساده پارکت چوبی

نصب پارکت چوبی بصورت ساده و طولی، یکی از رایج ترین نوع چیدمان میباشد. در این نوع اجرا پارکت ها، بصورت طولی و ساده پشت سر هم نصب میگردند، که البته خود این نوع نصب نیر انواع مختلفی دارد که، با نامهای خاصی مشخص میگردد.ذیلا” به تعدادی از آنها اشاره میکنیم.

  1. طولی مستقیم
    • نصب پارکت چوبی آجری یا انگلیسی: در این نوع نصب، چینش پارکتها کاملا بصورت چینش آجر انجام میشود. یعنی شیار عرضی هر پارکت دقیقا در قسمت نصف (1/2) پارکت بعدی قرار میگیرد.
    • نصب پارکت چوبی یک سوم: در این نوع نصب، شیار عرضی هر پارکت دقیقا در قسمت نصف (1/3) پارکت بعدی قرار میگیرد.
    • نصب پارکت چوبی مختلط: در این نوع نصب، چینش پارکت چوبی کاملا بصورت درهم و اتفاقی و بدون نظم خاصی انجام میگردد، که البته باید دقت کرد که شیار های عرضی روبروی هم قرار نگیرد.
  2. طولی مورب
    • در این گونه چیدمان و نصب کلیه موار فوق لحاظ میگردد، با این تفاوت که، فقط چیدمان پارکت ها بصورت مورب و غیر هم راستا با دیوارها اجرا می شود.