نصب ساده پارکت چوبی

نصب پارکت چوبی بصورت ساده و طولی،یکی از رایج ترین نوع چیدمان میباشد. در این نوع اجرا پارکتها،بصورت طولی و ساده پشت سر هم نصب میگردند،که البته خود این نوع نصب نیر انواع مختلفی دارد که،با نامهای خاصی مشخص میگردد.ذیلا” به تعدادی از آنها اشاره میکنیم

  1. طولی مستقیم
    • آجری یا انگلیسی : در این نوع نصب، چینش پارکتها کاملا بصورت چینش آجر انجام میشود. یعنی شیار عرضی هر پارکت دقیقا در قسمت نصف (1/2) پارکت بعدی قرار میگیرد.
    • یک سوم : در این نوع نصب،شیار عرضی هر پارکت دقیقا در قسمت نصف (1/3) پارکت بعدی قرار میگیرد.
    • مختلط : در این نوع نصب، چینش پارکتها کاملا بصورت درهم و اتفاقی و بدون نظم خاصی انجام میگردد، که البته باید دقت کرد که شیار های عرضی روبروی هم قرار نگیرد.
  2. طولی مورب
    • در این گونه چیدمان و نصب کلیه موار فوق لحاظ میگردد، با این تفاوت که فقط چیدمان پارکت ها بصورت مورب و غیر هم راستا با دیوارها اجرا می شود.